DARMOWA WYSYŁKA OD 150 ZŁ

Waluty
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

PODSTAWOWE POJĘCIA

§ 1.

Przez użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć:

 1. Sprzedawca – Alicję Zygmunt prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą: ALESS Alicja Zygmunt ul. Kwiatkowskiego 139 H/6, 35-311 Rzeszów, NIP 5170144491.
 2. Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupu towaru w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, przy czym za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej – dokonująca zakupu towaru w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 4. Sklep Internetowy – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.kosmetyki-natura.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
 6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz ogólne warunki umowy sprzedaży towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem bądź Przedsiębiorcą (dalej także jako: Kupujący lub Klient) za jego pośrednictwem, w tym w szczególności sposób składania zamówień na towary udostępnione na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem: www.kosmetyki-natura.pl, dostawę zamówionych towarów Kupującemu, rodzaj oferowanych przez Sprzedawcę towarów, uiszczanie przez Kupującego ceny sprzedaży, prawo odstąpienia od umowy, zasady składania i rozpatrywania reklamacji Kupującego oraz pozostałe informacje, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w zakresie uwzględniającym charakter działalności gospodarczej prowadzonej przez Sprzedawcę.
 2. Regulamin stanowi integralną część każdej umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego i jest Kupującemu udostępniany przed zawarciem umowy sprzedaży.
 3. Kupujący ma w każdym czasie zapewniony dostęp do treści Regulaminu, poprzez wejście w zakładkę „Regulamin” zamieszczoną u dołu strony internetowej pod adresem: www.kosmetyki-natura.pl i pobieranie go w postaci pliku PDF.
 4. Sprzedawcy przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. W takim przypadku:

  a) zarejestrowani Klienci zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji - na co najmniej 14-dni przed wejściem zmian w życie,
  b) zarejestrowani Klienci zostaną poproszeni o akceptację zmian regulaminu przy najbliższym logowaniu.
 5. Brak akceptacji zmian regulaminu jest tożsamy z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług elektronicznych niniejszego regulaminu ze skutkiem natychmiastowym i usunięciem konta.
 6. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone zamówienia - które będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

§ 3.

 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Zarówno zakończenie rejestracji, jak i złożenie zamówienia jest uwarunkowane akceptacją postanowień Regulaminu, po zapoznaniu się jego treścią.
 2. Kontakt Kupującego ze Sprzedawcą jest możliwy:
  1. osobiście pod adresem: ul. Kwiatkowskiego 139 H/6, 35-311 Rzeszów;
  2. za pośrednictwem korespondencji wysłanej na adres e-mail: kontakt@kosmetyki-natura.pl.
 3. Sprzedawca będzie się kontaktował z Kupującym drogą telefoniczną lub wysyłając wiadomości na adres poczty elektronicznej (e-mail) - wskazane przez Kupującego w formularzu zamówienia lub formularzu rejestracji do Sklepu internetowego.
 4. Językiem umów sprzedaży, jak również wszystkich oświadczeń składanych drugiej stronie w związku z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży lub z zakończeniem stosunku prawnego wynikającego z umów sprzedaży jest język polski.

 

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

REJESTRACJA KONTA

§ 4.

 1. Celem korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu, składania zamówień, Kupujący winien spełniać następujące wymagania techniczne:
  1. posiadać komputer lub inne urządzenie z dostępem do sieci Internet;
  2. posiadać dostęp do sieci Internet;
  3. posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (adres e-mail);
  4. korzystać z przeglądarki internetowej typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, itp.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego i składanie zamówienia nie wymaga rejestracji, ani logowania się na stronie internetowej www.kosmetyki-natura.pl, tym niemniej dokonanie rejestracji umożliwia podgląd statusu realizacji zamówień i historii zakupów.
 3. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest bezpłatna i możliwa jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, znajdującego się na stronie internetowej www.kosmetyki-natura.pl w zakładce „Zaloguj się”, kliknięcie pola „Nie mam konta”, a następnie podanie wskazanych danych oraz zaakceptowaniu Regulaminu i Polityki Prywatności Sklepu Internetowego.
 4. Korzystanie z konta utworzonego po rejestracji zgodnie z ust. 3 powyżej, wymaga jego aktywacji. W tym celu Sprzedawca w wiadomości e-mail, wysłanej na adres poczty elektronicznej Kupującego podany w trakcie rejestracji konta, przesyła link aktywacyjny, po którego kliknięciu konto Kupującego staje się aktywne, a rejestracja zostaje potwierdzona przez Sprzedawcę.
 5. Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez wpisanie w okienku logowania dostępnym na stronie www.kosmetyki-natura.pl lub w zakładce „Zaloguj się”: adresu e-mail Kupującego oraz hasła, podanych przy rejestracji konta przez Kupującego, a następnie kliknięcie w ikonę „Zaloguj się”.
 6. Klient może usunąć swoje konto w Sklepie w każdym czasie, poprzez wysłanie odpowiedniego wezwania na adres: kontakt@kosmetyki-natura.pl
 7. Sprzedawca może usunąć Konto danego Klienta w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu.
 8. Usunięcie Konta nie wpływa na ważność wcześniejszych czynności prawnych, dokonanych przez Sprzedawcę z Klientem za pośrednictwem Sklepu.

 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

§ 5.

 1. Kupujący – za pośrednictwem Sklepu internetowego pod adresem: www.kosmetyki-natura.pl – może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 2. Cenniki i inne informacje o towarach dostępnych w asortymencie Sprzedawcy skierowane przez Sprzedawcę do ogółu lub do Kupującego, poczytuje się nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy Kodeks cywilny.
 3. Sprzedaż produktów objętych ceną promocyjną odbywa się na tych samych zasadach, co sprzedaż produktów w cenie regularnej, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Przez produkt objęty ceną promocyjną należy rozumieć taki produkt znajdujący się w asortymencie Sklepu Internetowego Sprzedawcy, który dostępny jest po obniżonej cenie sprzedaży, określonej każdorazowo przez Sprzedawcę na karcie produktu.
 5. Ilość produktów objętych ceną promocyjną jest ograniczona przez Sprzedawcę. Okres trwania promocji upływa z chwilą wyczerpania liczby produktów objętych ceną promocyjną.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu trwania promocji lub jej odwołania, z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnienia w dotychczasowej treści nabyte przez Kupującego - będą w pełni przestrzegane przez Sprzedawcę.
 7. Niezależnie od informacji o liczbie produktów objętych ceną promocyjną, Sprzedawca może zamieścić na karcie produktu – informację o okresie, w którym produkt dostępny jest w cenie promocyjnej.
 8. Każdy Kupujący może dokonać zakupu produktów objętych ceną promocyjną w liczbie maksymalnej wskazanej przez Sprzedawcę. Informacja o tym ograniczeniu dostępna jest w formularzu zamówienia.
 9. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

 

§ 6.

 1. Przed zawarciem umowy, Kupujący jest informowany przez Sprzedawcę o głównych cechach świadczenia. Kupujący poprzez kliknięcie w wybrany przez siebie, a umieszczony na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.kosmetyki-natura.pl towar, zostaje powiadomiony w szczególności o rodzaju towaru, jego nazwie, cenie brutto, a – co ma miejsce jeszcze przed złożeniem zamówienia i zawarciem umowy sprzedaży – o cenie sprzedaży do zapłaty oraz o dodatkowych kosztach związanych z zamówieniem towaru, takich jak koszt dostawy zamówienia do Kupującego, czy koszt wybranego sposobu płatności.
 2. Złożenie przez Kupującego zamówienia oznacza wyrażenie przez Kupującego woli związania się ze Sprzedawcą umową sprzedaży i stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy. W celu złożenia zamówienia należy zaś:
  1. zarejestrować konto w Sklepie Internetowym (opcjonalnie),
  2. aktywować konto Sklepu internetowego (opcjonalnie),
  3. zalogować się do Sklepu Internetowego (opcjonalnie),
  4. wybrać towar stanowiący przedmiot zamówienia, a następnie kliknąć w ikonę „Dodaj do koszyka” znajdującą się obok ceny sprzedaży,
  5. po dokonaniu wyboru wszystkich towarów stanowiących przedmiot zamówienia - przejść do koszyka klikając w polecenie „Zamawiam” oraz przejść przez kolejne kroki realizacji zamówienia wypełniając formularz zamówienia, w tym dostawa i płatność, następnie należy wybrać sposób dostawy: Kurier, Kurier za pobraniem, Punkty odbioru, Odbiór osobisty (możliwy w godzinach 9:00-17:00 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) oraz wybór metody płatności.
 3. Poprzez kliknięcie w ikonę „Zamawiam i płacę” Kupujący potwierdza, iż jest świadomy i ma wiedzę, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 4. Po dokonaniu zamówienia, w sposób wskazany powyżej, Sprzedawca skieruje do Kupującego wiadomość elektroniczną wysłaną z adresu: kontakt@kosmetyki-natura.pl na adres e-mail wskazany przez Kupującego zawierającą link potwierdzający zamówienie, po którego kliknięciu Kupujący zostanie przekierowany na stronę www.kosmetyki-natura.pl, gdzie pojawi się komunikat Sprzedawcy: „Zamówienie zostało potwierdzone”, co stanowi o przyjęciu przez Sprzedawcę oferty Kupującego i z tą chwilą umowa sprzedaży zostaje zawarta.

 

§ 7.

W przypadku, gdy Sprzedawca nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Kupującego (np. gdy niektóre z towarów zamówionych przez Kupującego są niedostępne w asortymencie Sprzedawcy, ale Sprzedawca posiada w magazynie towar odpowiadający tej samej jakości i przeznaczeniu, jak towar zamówiony przez Kupującego), Sprzedawca może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, informując Kupującego o jego prawie do nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy. W takim wypadku Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

§ 8.

 1. Ceny sprzedaży towarów udostępnianych na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.kosmetyki-natura.pl podawane są przez Sprzedawcę w polskich złotych (PLN) i określone są w kwocie brutto. Na kwotę brutto składają się: wskazana kwota ceny netto towaru i kwota wartości podatku VAT.
 2. Cena sprzedaży nie zawiera kosztów dostawy towaru do Kupującego oraz kosztów wybranej formy płatności. Koszty te zależą od sposobu wydania towaru Kupującemu i formy płatności za towar, a podawane są przy wyborze sposobu wydania towaru i formy płatności.
 3. Całkowity koszt zamówienia, stanowi cena sprzedaży towaru podana w kwocie brutto wraz z kosztami dostawy oraz kosztami wybranej przez Kupującego formy płatności. Całkowity koszt zamówienia wskazany jest w formularzu zamówienia przed potwierdzeniem zakupu przez Kupującego.
 4. Akceptując Regulamin, Kupujący będący odbiorcą faktury wyraża akceptację na stosowanie faktur w formie elektronicznej. Akceptacja Kupującego nie wyłącza prawa Sprzedawcy do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego w procesie rejestracji do Sklepu internetowego, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
 6. Fakturę w formie elektronicznej Sprzedawca dostarcza Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej, gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność jej treści, na adres e-mail podany przez Kupującego w procesie rejestracji do Sklepu internetowego. Zmiana adresu e-mail Kupującego wymaga powiadomienia Sprzedawcy, przynajmniej w formie elektronicznej na adres Sprzedawcy podany w § 3 ust. 2 pkt 2) Regulaminu.

 

PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

§ 9.

 1. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:
  1. przelewem, kartą płatniczą lub kredytową - przed dostawą towaru - na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  2. Karty płatnicze:
   * Visa
   * Visa Electron
   * Mastercard
   * MasterCard Electronic
   * Maestro”
  3. za pobraniem - przy odbiorze towaru od kuriera,
  4. gotówką - przy odbiorze osobistym od Sprzedawcy (w przypadku wyboru opcji dostawy na wskazany adres).
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 3. Kupujący dokonuje zapłaty zgodnie z formą płatności wybraną w trakcie składania zamówienia.
 4. Klient, który wybrał opcję płatności wskazaną w ust. 1 pkt 1) powyżej, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu.
 5. Płatność przelewem, o której mowa w ust. 1 pkt 1) powyżej, oznacza dokonanie przez Kupującego zapłaty całkowitej ceny sprzedaży na rachunek bankowy Sprzedawcy – z góry, po złożeniu zamówienia, ale przed przekazaniem towaru do dostarczenia Kupującemu.
 6. W przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności w postaci karty płatniczej lub karty kredytowej, do ceny sprzedaży, Sprzedawca może doliczyć opłatę za powyższą transakcję w wysokości poniesionych przez Sprzedawcę kosztów jej zrealizowania, liczoną od wartości brutto zamówienia.

 

§ 10.

 1. Termin realizacji umowy sprzedaży przypada na dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i wynosi od 48 godzin od momentu otrzymaniu wpłaty na konto i potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę, zgodnie z § 6 ust. 4 Regulaminu i uzależniony jest od czasu niezbędnego do skompletowania przedmiotu zamówienia - w przypadku odbioru osobistego, a w przypadku wyboru opcji dostawy - także od odległości do pokonania przez dostawcę do miejsca dostawy wskazanego przez Kupującego i przewidywany czas dostawy. Zamówienia składane w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
 2. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. W przypadku wyboru opcji dostawy - przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem kuriera pod wskazany przez Kupującego adres.

 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

REKLAMACJE

§ 11.

 1. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej, przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Konsumentowi towar wolny od wad fizycznych i prawnych.
 3. Sprzedawca odpowiada względem Konsumenta, który nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, jeżeli towar w chwili jego wydania ma wadę fizyczną lub prawną – na zasadach odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy, uregulowaną w Dziale II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
 4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może – na zasadach określonych w ustawie Kodeks cywilny:
  1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  2. żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, albo
  3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, o ile wada nie jest nieistotna.
 5. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem kupującego będącego konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w art. 5561 § 2, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 6. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2) Regulaminu.
 7. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przedmiotu zamówienia, mogących mieć związek z dostawą, pomimo braku widocznych uszkodzeń opakowania zewnętrznego (braki ilościowe, uszkodzenia mechaniczne zawartości dostawy, itd.) rekomenduje się, aby Kupujący zgłosił w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty dokonania odbioru przedmiotu zamówienia, pod adresem: kontakt@kosmetyki-natura.pl
 8. Dokonując reklamacji zgodnie z ust. 6 powyżej – Konsument winien wskazać datę sprzedaży, dokonać opisu stwierdzonej wady i wskazać datę stwierdzenia wady, określić swoje żądanie w związku ze zgłaszaną wadliwością i dostarczyć Sprzedawcy reklamowany towar, z tym zastrzeżeniem, że dla zachowania terminu do złożenia reklamacji – wystarczające jest wysłanie do Sprzedawcy zawiadomienia o stwierdzonej wadliwości przed jego upływem. Dla usprawnienia procesu reklamacji rekomenduje się przedstawić Sprzedawcy dowód zakupu towaru.
 9. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Konsumenta reklamacji w przedmiocie niezgodności przedmiotu umowy z umową sprzedaży - ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i zgłoszonego żądania albo złożonego oświadczenia o obniżeniu ceny oraz powiadomi Konsumenta o sposobie dalszego postępowania.
 10. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru, w stosunku do Kupujących będących Przedsiębiorcą trwa 2 lata od dnia zakupu.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§ 12.

 1. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży dokonując zakupów w Sklepie Internetowym, może w terminie 14 (czternastu) dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny - składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu „Wzór oświadczenia o odstąpieniu” (który jest możliwy do pobrania w formie pliku PDF) pod adresem kontakt@kosmetyki-natura.pl Konsument ma również możliwość skorzystania z formularza odstąpienia od umowy, zawartego w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
 2. Termin czternastodniowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia objęcia przedmiotu zamówienia w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż dostawca. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@kosmetyki-natura.pl.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności w przypadku umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, a także w przypadku umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy – Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrotu towaru Konsument może dokonać poprzez odesłanie na adres Sprzedawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) Regulaminu.
 5. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, Sprzedawca zwróci Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, tj. całą otrzymaną od niego sumę pieniężną tytułem całkowitego kosztu zamówienia, w tym cenę sprzedaży i poniesione przez Konsumenta koszty dostawy towaru do Kupującego – za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia rzeczy, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta, do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

 

DANE OSOBOWE

§ 13.

 1. Alicja Zygmunt prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą: ALESS Alicja Zygmunt ul. Kwiatkowskiego 139 H/6, 35-311 Rzeszów, NIP 5170144491, jest administratorem danych osobowych Kupującego. Dane kontaktowe do administratora: kontakt@kosmetyki-natura.pl.
 2. W przypadku, jeżeli Klient wyrazi dodatkową zgodę, jego dane osobowe Sklep będzie przetwarzał w celu przesyłania Klientowi newsletter-a, zawierającego informacje o świadczonych przez Sklep usługach, produktach i promocjach.
 3. Newsletter będzie wysyłany Klientowi na wskazany przez Niego adres e-mail lub numer telefonu.
 4. Klient może w każdym momencie zrezygnować z newsletter-a, wysyłając wiadomość z żądaniem na adres: kontakt@kosmetyki-natura.pl.
 5. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych Kupującego znajdują się w zakładce „Polityka prywatności” na stronie internetowej pod adresem: www.kosmetyki-natura.pl

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, do umów sprzedaży zawartych z Kupującym – zastosowanie znajdują właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności: przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., ustawy o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2010 r., a w zakresie umów zawieranych z Kupującym będącym konsumentem także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Spory powstałe w związku z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego, w braku polubownego ich załatwienia przez strony – poddaje się pod rozstrzygnięcie:
  1. sądu powszechnego według właściwości ogólnej – w przypadku umów zawartych z Konsumentem;
  2. sądu właściwego ze względu na siedzibę Sprzedawcy – w przypadku umów zawartych z Przedsiębiorcą.
 3. W okolicznościach sporu powstałego w związku z zareklamowanym przez Konsumenta towarem konsumpcyjnym, Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń – po uprzednim wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Informacje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, Kupujący będący konsumentem może uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.uokik.gov/konsumenci.php poprzez wejście w zakładkę: „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” oraz „Rejestr podmiotów uprawnionych – pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich”, a także w siedzibie oraz na stronach internetowych poszczególnych rzeczników praw konsumenta lub organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów.

 

 

Pełne informacje odnośnie polityki prywatności znajdują się pod adresem: 

http://kosmetyki-natura.pl/strona/polityka-prywatnosci 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl